[sws_ligne_bleu]Spullenhulp huldigt “@Home18-24” in een nieuw onthaaltehuis voor jonge daklozen in Brussel[/sws_ligne_bleu]

at home De vzw Spullenhulp start met een nieuw project met een heel gericht doel voor ogen, namelijk een aangepast en specifiek antwoord bieden op de problematiek van de toenemende verarming bij jongeren. Het huis, dat de naam @Home18-24 kreeg, heeft een capaciteit van 15 bedden en is gelegen in Vorst. Het moet vooral jongeren helpen om weer zelfstandig te worden en hun plaats in de maatschappij te vinden, met een project voor socioprofessionele inschakeling waar ze zowel individueel als collectief aan werken. Een oplossing voor een probleem dat dag na dag prangender wordt, is dan ook broodnodig.

Wij merken sinds enkele jaren dat het daklozenpubliek alsmaar jonger wordt. Dat beamen alle veldwerkers in België en ruimer in Europa. Volgens de laatste cijfers van de FOD Economie loopt 21% van de Belgen het risico om in de armoede of sociale uitsluiting terecht te komen. Voor Brussel zou zelfs 27,8% onder de armoedegrens leven. Dat cijfer ligt nog hoger als enkel de jongeren en ouderen worden meegeteld. De stijging van de prijzen voor energie, voor voeding, voor huisvesting, een te grote schuldenlast, het gebrek aan vooruitzicht op werk, de economische crisis zijn allemaal factoren die bovenop de structurele oorzaken komen, die al decennia lang tot dakloosheid leiden. Zo neemt de druk op de jongeren toe. De overgang van jongere naar volwassene is in normale omstandigheden al heikel, en deze jongeren zijn dus een bijzonder kwetsbaar publiek.

Een vernieuwend project

De vzw Spullenhulp levert gedurig inspanningen om zich aan de evoluties in de maatschappij aan te passen en dus ook aan de veranderende profielen van het daklozenpubliek. Daarom besliste de vereniging om een onthaaltehuis te openen dat zich enkel tot jongeren onder de 25 richt. Dit antwoord op de problematiek van de toename van het aantal jonge daklozen werd stilaan meer dan nodig in een hoofdstad die nog geen aangepaste structuur voor dit heel aparte publiek aanbood.

Het is veel meer dan gewoon huisvesting. De jongeren krijgen een echt project voor socioprofessionele herinschakeling voorgesteld, op basis van responsabilisering naar hun toekomst toe en van hun actieve inzet: “In onze maatschappij waarin werken hoog aangeschreven staat, draait inschakeling bijna altijd rond dat werk. Maar dat kan in verschillende vormen: met opleiding, omscholing, een contract, vrijwilligerswerk, stages, studentenjobs … We moeten dus aanmoedigen dat de jongere actief bezig is”, stelt André Bouret, die het project leidt.

Dankzij een luisterend oor, begrip en een heel gerichte benadering zullen de maatschappelijk werkers begeleiding en een pedagogische aanpak aanbieden die aansluit bij de realiteit van de jongeren. Hij verbindt zich tot een individueel project, dat hem aanzet om dag na dag de touwtjes van zijn leven zelf in handen te nemen, zowel in zijn persoonlijke stappen als in de deelname aan de huishoudelijke taken. Hij wordt aangespoord om zich in te zetten voor een proactieve persoonlijke dynamiek.

Hij verbindt zich ook voor een collectief project, namelijk dat van de vzw Spullenhulp op de eerste plaats, en vervolgens dat van het leven in groep, met alle beperkingen en voortdurende aandacht voor het respect voor de ander. Begeleiding op de weg naar autonomie, steun bij de opleiding, hulp bij de aanleg van een onmisbaar sociaal netwerk… met @Home18-24 hoopt de vzw Spullenhulp de jongeren te helpen om de bakens uit te zetten voor hun sociale integratie. “Door de sensibilisering voor de realiteit van het dagelijks leven en de dagelijkse deelname aan het samenleven in een kleine groep van vijftien, hopen wij dat de jongeren die enige tijd in het onthaaltehuis verblijven, enthousiast in de samenleving zullen stappen, in de wetenschap echter dat ze niets cadeau zullen krijgen”, besluit André Bouret.