Al ruim 80 jaar zet Spullenhulp zich in voor de strijd tegen armoede. De vereniging legt zich in het bijzonder toe op de toegang tot huisvesting en re-integratie door werk en bouwt daarbij voort op haar pioniersmodel dat steunt op een valorisatie van giften.

In België nemen de problemen door uitsluiting en kwetsbaarheid toe. Ze worden ook complexer, in het bijzonder voor de gezinnen. De cijfers zijn alarmerend: ruim 20% van de ouders leeft alleen met kinderen. Van deze gezinnen leeft er momenteel een op de drie onder de armoedegrens.

Met een derde opvangtehuis wil Spullenhulp specifiek ondersteuning bieden voor dakloze of minderbedeelde alleenstaande ouders en hun kind(eren). Spullenhulp koestert de ambitie om voor deze volwassenen van de toekomst preventief de cirkel van armoede en sociale uitsluiting te doorbreken.

Een voormalig kantoorgebouw in de Charles Parentéstraat, niet ver van het Zuidstation, kon door Spullenhulp worden aangekocht dankzij een subsidie van de Franse Gemeenschapscommissie COCOF en een uitzonderlijke privégift. Na een volledige renovatie zal het gebouw vanaf eind 2020 huisvesting bieden voor 16 gezinnen, in appartementen of studio’s.

Dit project heeft een dubbele doelstelling: deze gezinnen een veilig onderdak en ademruimte bieden waarna ze opnieuw zelfstandig kunnen worden. In eerste instantie willen we de gezinnen immers opnieuw wat welzijn bieden, administratieve hulp bieden of ervoor zorgen dat de kinderen naar school blijven gaan of terechtkunnen in een crèche. De gezinnen kunnen vervolgens opnieuw hun leven in handen nemen dankzij de steun van een pluridisciplinair team (sociaalassistenten, gespecialiseerde opvoeders, kinderverzorgster, psychologe en een specialist psychomotoriek).

Het Parenté Huis zal samenwerken met de andere diensten van Spullenhulp, zoals het Sociaal Centrum of de dienst begeleiding voor huisvesting. Andere onmisbare partners voor het welslagen van het project zijn de diensten voor het bestrijden van dakloosheid, maar ook de medische huizen, crèches, scholen, diensten voor gezinsplanning, wijkhuizen en jongerenhuizen.