[sws_ligne_bleu]Onderhoud met Mevrouw Isabelle Jennes, Coördinatrice van IRIS VZW, Sociaal Verhuurkantoor[/sws_ligne_bleu]

Wat is een Sociaal Verhuurkantoor en waaruit bestaat haar taak?

Een Sociaal Verhuurkantoor is een vereniging die erkend is door zijn gewest en die als doel heeft de huurwoningen, die vooral in handen zijn van privé eigenaars, sociaal aantrekkelijker te maken. SVK’s, die altijd het statuut van vzw hebben, werden opgericht in de loop van de jaren 90 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit ten gevolge van de forse stijging van de huurprijzen.

Welke zijn de voorwaarden als huurder, om in aanmerking te komen voor een tussenkomst van een SVK?

De voorwaarden zijn afhankelijk van het verhuurkantoor, in functie van de partnerschappen eigen aan elk SVK. Maar de voorwaarde die voor elke kantoor van toepassing is, is het financiële aspect: het publiek dat in aanmerking komt is hetzelfde als de kandidaten voor de sociale woningen, wat de inkomsten betreft.

De Sociale Verhuurkantoren werken dus vaak in partnerschapsverband?

Ja, want wij richten ons vooral op een kansarm publiek, en het is de bedoeling zo nauw mogelijk samen te werken met sociale diensten om bovenop het recht op een behoorlijke huisvesting een sociale begeleiding te verzekeren.

Hoeveel woningen worden door de SVK’s in Brussel beheerd?

Ongeveer 3000 tot 4000 maar de markt is in volle expansie. In vergelijking met het aantal sociale woningen in Brussel, zo’n 38.000, lijkt dit onbeduidend. Om de kans op reïntegratie van onze huurders te optimaliseren zijn er bij IRIS VZW regelmatig contacten met de verenigingen die lid zijn en de bewoners begeleiden en is er ook een jaarlijkse vergadering voor evaluatie en om alles terug op punt te stellen. De voorwaarden voor sociale begeleiding zijn verder vastgelegd in het binnenhuis regelement van onze VZW.

Is de vraag hoger dan het aanbod?

Ja, zeker. Ook hier is de crisis voelbaar. De wachtlijsten van de Sociale Verhuurkantoren variëren naargelang de criteria die worden gehanteerd en vormen dus geen sluitende indicator. Bij IRIS VZW hebben wij het ganse jaar door een wachtlijst met 100 tot 150 kandidaat huurders. En voor andere SVK’s die zich niet enkel beperken tot de sociale dienstpartners, zijn er meer dan 1000 kandidaten op de wachtlijsten.

Wie zijn jullie partners?

In ons geval hebben we een twintigtal sociale dienstparnters. De helft is afkomstig van de sector van de thuislozenzorg, zoals onder meer Spullenhulp. Op 31/12/2011 waren op de 118 huurders van IRIS VZW 11 huurders begeleid door VZW Spullenhulp. De andere helft is meer gericht op de hulp aan een publiek dat zeer uiteenlopend is, gaande van ex-gevangenen of mensen in inschakeling tot mensen met gezondheidsproblemen, gehandicapte personen, vluchtelingen, enz.

Hebt u in het algemeen meer aanvragen van gezinnen of van alleenstaanden?

In feite is de vraag geen spiegelbeeld voor de noden die er zijn. De partners kennen de huurwoningen van het SVK met de welke ze samenwerken. Wij bijvoorbeeld, hebben meer kleine woningen dan grote en bijgevolg krijgen wij ook meer aanvragen in die zin. Nvdr: Een nauwe samenwerking met Spullenhulp drong zich op daar zij zich vooral richten tot alleenstaande mannen.

Welke zijn de voordelen voor een eigenaar om zijn eigendom aan een SVK toe te vertrouwen?

Het verhuurrisico voor de eigenaar is zo goed als nul want het SVK dekt het risico. De belangrijkste voordelen zijn dat het beheer van de woning volledig in handen is van het SVK (zoeken naar nieuwe huurders, onderhoud van de woning,…) die tevens een financiële garantie biedt. De eigenaar blijft maandelijks zijn huur ontvangen zelfs wanneer de huurder vertraging heeft met zijn betalingen. Een woning die een maand leegstaat door het plotse vertrek van een huurder, kosten van Vredegerecht, alles is ten laste van het SVK.

Hoe staat u tegenover al die leegstaande woningen?

Er zijn vandaag meer aanvragen voor betaalbare woningen dan er beschikbaar zijn, en het einde van de crisis is nog niet in zicht. Hiermee rekening houdend, kunnen alle mensen die in de sector werken de inspanningen die gedaan worden in die richting alleen maar ondersteunen.

En de SVK’s, voeren zij specifieke acties in die richting ?

Natuurlijk steunen wij de strijd tegen leegstande woningen maar wij doen geen actief onderzoek. Dat levert niets op. Daarentegen proberen we ons steentje bij te dragen via de federatie van de SVK’s, die reeds een aantal jaren campagnes voert naar het grote publiek toe. En dat begint zijn vruchten af te werpen want meer en meer eigenaars van leegstaande maar ook bewoonde woningen komen aankloppen. De gemeentebelasting op leegstand zit er natuurlijk ook voor iets tussen. Maar in deze strijd, kunnen enkel de autoriteiten een doorslaggevende rol spelen. de SVK’s zijn er op de tweede plaats om interesse bij de eigenaars op te wekken en hun diensten aan te bieden. Een leegstaande woning is niet altijd een strategische keuze van de eigenaar. Soms gaat het om een achtergelaten en vergeten pand. De dreiging van de gemeentebelasting op leegstand en de aangeboden oplossing door SVK’s zijn in dit geval een stap in de goede richting.